Ochrana osobných údajov

Poučenie dotknutej osoby

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť ALUWIN, spol. s r.o., so sídlom Nobelovo námestie 9-10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 375 324, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7251/B (ďalej ako „ALUWIN“), teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a príslušným Zákonom o ochrane osobných údajov.
 
Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo identifikovateľná, priamo alebo nepriamo, prostredníctvom osobných údajov dotknutej osoby.
 
Čo je to poučenie dotknutej osoby ?

Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.
 
Spracúvanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu zmluvných vzťahov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi ALUWIN a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že prevádzkovateľ nebude môcť uzavrieť a plniť zmluvný alebo obdobný vzťah.
 
Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, v súvislosti so zmluvným vzťahom, daňovými a účtovnými povinnosťami, povinnosťami pri správe registratúry. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov.
 
ALUWIN ako prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu zmluvného vzťahu a splnenie povinností ustanovených predpismi, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním.
 
Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú ALUWIN spracúvať osobné údaje o dotknutej osobe, popri Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), sú:
1.      zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
2.      zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
3.      zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente);
4.      zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
5.      zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
6.      zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
7.      oprávnený záujem prevádzkovateľa;
8.      zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
9.      súhlas dotknutej osoby.

Aké osobné údaje sú zbierané?

Vzhľadom na svoju činnosť ALUWIN spravidla spracúva osobné údaje pri vedení a využívaní databázy klientov, zabezpečovaní zmluvnej agendy spoločnosti ALUWIN, pri personálnej a mzdovej agende zamestnancov ALUWIN, pri komunikácii a bežnej agende spoločnosti ALUWIN.

ALUWIN spracúva bežné (všeobecné) osobné údaje, ako napr. meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo a číslo bankového účtu a kontaktné údaje ako email a telefónne číslo.

ALUWIN najčastejšie spracúva osobné údaje v právnom postavení prevádzkovateľa. Zjednodušene ide napríklad o prípady, keď ALUWIN spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ku ktorým sa ALUWIN dostane priamo pri svojej podnikateľskej činnosti. Spravidla ide tiež o osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje (telefonický kontakt a email). ALUWIN však v pozícii prevádzkovateľa ďalej spracúva osobné údaje napríklad osôb, ktoré sú zamestnancami alebo spolupracovníkmi ALUWIN, osôb, s ktorými ALUWIN komunikuje alebo ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokumentoch a agende v súvislosti s činnosťou spoločnosti ALUWIN.   

ALUWIN nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, ako napr. údaje o zdraví, biometrické údaje.

S akými osobami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje samozrejme spravidla nezdieľame s inými osobami.

Vaše osobné údaje zdieľame v nevyhnutnom rozsahu len s úzkym okruhom spolupracujúcich subjektov, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať služby pre Vás alebo ktorí poskytujú iné služby pre ALUWIN. Tieto osoby sú zmluvne viazané dodržiavaním príslušných predpisov a pravidiel na úseku ochrany osobných údajov a ich súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutiu služieb.

Vaše osobné údaje sme povinný zdieľať s príslušnými orgánmi a úradmi v zmysle príslušných právnych  predpisov.

Súbory „cookie“ na webovej stránke

ALUWIN nepoužíva na svojej webovej stránke súbory cookies.

Ich zber bude možný iba na základe Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu. ALUWIN by mohlo využiť súbory cookies na nasledovné účely:
-      responzívnosť,
-      možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu,
-      identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies.
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné zistiť na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie našej webovej stránky nemusia správne fungovať.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

ALUWIN nespracúva osobné údaje v tretích krajinách (mimo Európskej únie) a nevykonáva prenosy osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie). Ak by ALUWIN mal v budúcnosti spracúvať osobné údaje, tak ALUWIN prijme opatrenia a bude spracúvať osobné v súlade s princípom zákonnosti.

ALUWIN vykonáva podnikateľskú činnosť iba na území Slovenskej republiky, preto nedochádza k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov medzi členskými štátmi Európskej únie. Servery, ktoré používa ALUWIN, sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Voľný pohyb osobných údajov medzi členskými štátmi Európskej únie sa zaručuje. ALUWIN spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi.   

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu a zmluvného vzťahu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy, ako aj po dobu ustanovenú inými predpismi upravujúcimi elektronickú podobu výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. K podrobnostiam o dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek a akokoľvek.
 
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť zálohované, v súlade s internými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
 
ALUWIN vedie a priebežne aktualizuje klientsku databázu podľa potreby tak, aby ALUWIN mal k dispozícii aktuálnu klientsku databázu pre účely svojho podnikania a v súlade so zmluvnými záväzkami ALUWIN voči svojim zmluvným partnerom. ALUWIN bude spracúvať osobné údaje po celý čas potrebný na poskytovanie služieb klientom (dotknutým osobám) a v súvislosti s tým. V prípade ukončenia poskytovania služieb klientovi (dotknutej osobe) bude ALUWIN spracúvať osobné údaje len v súlade s nižšie uvedeným, ďalej v súlade s príslušnými predpismi (ak to právo EÚ alebo členského štátu EÚ požaduje alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu), inak ALUWIN  údaje vymaže a zabezpečí, že ALUWIN nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (či už klientov, zamestnancov a podobne).

V prípade, keď dotknutá osoba využije služby ALUWIN a medzi klientom (dotknutou osobou) a ALUWIN vznikne akýkoľvek zmluvný vzťah, tak ALUWIN bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi ALUWIN a dotknutou osobou a päť rokov po jeho skončení; táto doba môže byť zo strany ALUWIN predĺžená, ak z akýchkoľvek právnych predpisov alebo rozhodovacej praxe domácich súdov alebo orgánov alebo zahraničných súdov alebo orgánov (v rámci krajín Európskej únie) vyplynie pre ALUWIN odôvodnená potreba alebo povinnosť alebo právo archivácie alebo spracúvania osobných údajov.

ALUWIN má následne právo spracúvať osobné údaje v súvislosti s uplatňovaním prípadných práv a nárokov ALUWIN po dobu nevyhnutnú na riadne uplatňovanie práv a nárokov ALUWIN (ak by teda prebehol medzi ALUWIN a dotknutou osobou napríklad súdny spor, ktorý by trval niekoľko rokov, ALUWIN má právo spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za daným účelom minimálne do ukončenia sporu a v prípade využitia mimoriadnych opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ako napríklad podanie na ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva, má ALUWIN právo spracúvať osobné údaje potrebné pre vedenie sporu po celý čas takýchto konaní až do ich úplného konca, bez ohľadu na právoplatnosť).   

ALUWIN získava a spracúva osobné údaje priebežne v súvislosti s komunikáciou a bežnou agendou spoločnosti ALUWIN. ALUWIN môže spracúvať osobné údaje v emailoch, faxoch, listoch, dokumentoch a inej agende spoločnosti ALUWIN v súvislosti s podnikaním a činnosťou spoločnosti ALUWIN.

ALUWIN si vyhradzuje právo vymazať nevyžiadané emaily alebo zničiť listy obsahujúce osobné údaje (napríklad žiadosti o zamestnanie alebo spoluprácu s osobnými údajmi odosielateľa. ALUWIN si vyhradzuje vymazať akékoľvek elektronické dokumenty alebo zničiť akékoľvek dokumenty (listiny, fotografie atď.), ak ALUWIN zistí, že nemá k spracúvaniu osobných údajov v nich obsiahnutých právny základ.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: aluwin@aluwin.sk alebo poštou na adresu: ALUWIN spol. s r.o., Nobelovo námestie 9-10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, resp. nás môžete o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne. V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás rovnako požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. ALUWIN opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: aluwin@aluwin.sk alebo poštou na adresu: ALUWIN spol. s r.o., Nobelovo námestie 9-10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 
Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu na: aluwin@aluwin.sk alebo poštou na adresu: ALUWIN spol. s r.o., Nobelovo námestie 9-10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.
 
Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, oceníme, ak sa najprv obrátite na ALUWIN a dáte priestor spoločnosti ALUWIN vec prešetriť a prijať prípadné opatrenia. Inak samozrejme máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v rámci spracúvania osobných údajov na Slovensku.
 
ALUWIN nemá „zodpovednú osobu“ v zmysle príslušných predpisov

ALUWIN nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu v zmysle príslušných predpisov, pretože:
a) ALUWIN nie je orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt;
b) hlavnými činnosťami ALUWIN, či už ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, nie sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; a
c) hlavnými činnosťami ALUWIN, či už ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, nie je spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa čl. 9 Nariadenia vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa čl. 10 Nariadenia.

Napriek tomu v prípade akýchkoľvek návrhov, otázok alebo pripomienok v súvislosti s ochranou osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu: aluwin@aluwin.sk alebo poštou na adrese: ALUWIN spol. s r.o., Nobelovo námestie 9-10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Informačná povinnosť ku kamerovému systému

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom kamerového systému je ALUWIN.

Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku pred krádežou, vlámaním alebo vandalizmom (prevádzkovanie kamerového systému)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia

Oprávnený záujem: odhaľovanie kriminality, ochrana majetku

Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v kamerovom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

V ALUWIN neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 Nariadenia.
Poučenie  o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

  • požadovať prístup k jej osobným údajom;
  • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov; kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.